(Foto: CPH)

CPH: Lovændring vil være ekspropriation

Hvis reguleringen af Københavns Lufthavn ændres, vil der være tale om ekspropriation og at kommercielle beslutninger lægges i hænderne på embedsmænd, mener CPH.

De foreslåede ændringer i reguleringen af Københavns Lufthavn, som VLAK-regeringen med transportminister Ole Birk Olesen i spidsen lægger op til i et udkast til revision af den eksisterende lovgivning, er så vidtgående, at der reelt er tale om ekspropriation af Københavns Lufthavn. Det mener lufthavnen selv.

”Det er (…) CPH’s opfattelse, at Udkastet i dets nuværende form ikke kan anses for erstatningsfri regulering, men derimod må anses for et indgreb af ekspropriationslignende karakter. Dette gælder særligt den tvungne krydssubsidiering,” fastslår Københavns Lufthavn i sit 65 sider lange høringssvar til ændringen af bekendtgørelsen BL-9, der fastlægger reguleringen af danske lufthavne med mere end fem mio. årlige passagerer. Det er i realiteten kun Københavns Lufthavn.

Ingen penge fra shopping og parkering
Krydssubsidiering er når Københavns Lufthavn bruger nogle af de penge, som lufthavnen tjener på parkeringspladser og shopping til at støtte den rene lufthavnsdrift. Krydssubsidiering gør, at lufthavnen ikke genererer nær så stort overskud fra parkering og shopping, som den ellers ville gøre. I 2016 flød der ingen penge fra parkering og shopping over til de såkaldt ”aeronautiske aktiviteter”. Det har der gjort tidligere og det skal der til at gøre igen, mener VLAK-regeringen.

Det slog regeringen til tromme for i sin luftfartsstrategi, som kom i starten af juli og det foreslås udmøntet i den reviderede BL-9 bekendtgørelse.

Men Københavns Lufthavn protesterer voldsomt mod grundantagelsen om, at der partout skal være krydssubsidiering. For sådan har det ikke altid været. Hverken ved statens salg af aktier i Københavns Lufthavn i 1994, 1996 eller 2000 var det anført i prospekterne under punktet med de vigtigste risikofaktorer, at de kommercielle aktiviteter skulle krydssubsidiere lufthavnstaksterne. Det var først efter, at Staten havde mistet kontrollen med CPH, at krav om krydssubsidiering blev indført.

Rammer én virksomhed
Kravet om krydssubsidiering og det forhold, at den nye regulering kun rammer én virksomhed samt et klart finansielt motiv for at ville regulere som vil, gør, at Københavns Lufthavn anser udkastet til revideret bekendtgørelse som rendyrket ekspropriation.

”Vi har altså at gøre med en regulering, der alene rammer én virksomhed i Danmark – hvilket også er hensigten. Derudover er der tale om en regulering, som Staten undlod at tage forbehold for, da Staten ad tre omgange solgte ud af sine ejerandele i CPH,” skriver lufthavnen og fortsætter:

”Den foreslåede model er også finansielt motiveret – man ønsker nu at reducere CPH’s økonomiske udbytte og støtte luftfartsselskaberne, uanset at taksterne allerede er konkurrencedygtige. Dette er også en væsentlig ændring i forhold til den tidligere reguleringsmodel. Disse forhold understøtter alle, at Udkastet udgør ekspropriation.”

Træffe kommercielle beslutninger
Københavns Lufthavn mener også, at Staten med det nuværende forslag til revideret bekendtgørelse får mulighed for at træffe beslutninger af stor strategisk betydning for Københavns Lufthavn. Beslutninger, som lufthavnen mener det alene er op til ledelsen og ejerne af lufthavnen at træffe.

”Hvorvidt CPH skal satse på transfertrafik, en dual-strategi, hvor der både satses på transfer og point-topoint, eller en mere enstrenget point-to-point-strategi, som igennem den seneste periode har stået for væksten, er et strategisk anliggende, som det tilkommer CPH’s ledelse og ejere at træffe beslutning om. Der er hverken i luftfartsstrategien eller høringsbrevet angivet nogen saglig begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt for Staten at agere lufthavnsoperatør,” pointerer Københavns Lufthavn.

Den øgede statslige indblanding handler dog ikke kun om lufthavnens transferstrategi. I det hele taget giver bekendtgørelsen i den foreslåede reviderede form Trafikstyrelsens embedsmænd alt for vide beføjelser, mener lufthavnen.

”(…) Helt overordnet vil den nye bekendtgørelse trække i retning af, at den markedsdrevne, danske frivillige aftalemodel erstattes af en model, hvor embedsmænd kan komme til at træffe kommercielle beslutninger på vegne af branchen,” understreger Københavns Lufthavn i sit høringssvar.

Sammenblanding af interesser
Endelig peger Københavns Lufthavn på risikoen for, at Staten ikke kan holde sine kasketter adskilt. Den danske stat er nemlig både regulerende myndighed og medejer af de to største aktører i den danske luftfartsbranche, SAS og Københavns Lufthavn. Det mener lufthavnen giver Staten en interessekonflikt.

”I forbindelse med en endnu ikke-opfyldt aktindsigtsanmodning fra marts 2017 er CPH blevet informeret om, at luftfartsstrategien er blevet udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra en række ministerier. Det er CPH’s opfattelse, at regeringen har en interessekonflikt, da der i forbindelse med udarbejdelsen af luftfartsstrategien har været mulighed for en sammenblanding af Statens ejerinteresser i bl.a. CPH og SAS AB og Statens rolle som regulator,” skriver Københavns Lufthavn i sit høringssvar og fortsætter:

”Ovennævnte potentielle interessesammenblanding gør, at man ikke kan vide sig sikker på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil udøve sine opgaver i forbindelse med implementeringen eller håndhævelsen af en ændret reguleringsmodel på en upartisk og gennemsigtig måde.”

Sættes i bero
Som CHECK-IN.dk kunne fortælle tirsdag, så opfordrer Københavns Lufthavn i sit høringssvar desuden til, at arbejdet med at udarbejde og vedtage den revidere bekendtgørelse sættes i bero indtil der er blevet lavet et grundigere analyse- og beslutningsgrundlag end det, som det nuværende forslag bygger på.

Den reviderede bekendtgørelse skal efter planen træde i kraft ved årsskiftet. Men lufthavnen ser gerne at det ikke bliver tilfældet.

Ønsket om at få stillet arbejdet i bero og opfordringen til at Trafikstyrelsen og Transportministeriet får lavet et bedre analyse- og beslutningsgrundlag, baserer sig på, at det nuværende udkast er mangelfuldt på en lang række punkter med adskillige uafklarede problemstillinger, mener lufthavnen. Københavns Lufthavn protesterer blandt andet over Trafikstyrelsens sammenligning af taksterne i CPH, Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda lufthavnene. En sammenligning, som lufthavnen kalder vildledende.

Negative konsekvenser ikke medtaget
Trafikstyrelsen har udarbejdet en række vurderinger af konsekvenserne af ændringsforslagene i bekendtgørelsen. Og de vurderinger er lufthavnen ikke begejstrede for. Lufthavnen peger på, at de mere negative konsekvenser af forslaget ikke er medtaget.

Lufthavnen peger desuden på, at forslaget efter deres opfattelse strider imod EU-reglerne om kapitalens frie bevægelighed, og at det falder udenfor hvad der er tilladt for myndighederne i henhold til luftfartsloven fra 1960. Udkastet til ændring af bekendtgørelse BL-9 er nemlig udstedt med henvisning til luftfartslovens § 71. Og efter CPH’s opfattelse, så falder det ganske enkelt udenfor bemyndigelsen i luftfartslovens § 71 at regulere lufthavnes – herunder CPH’s – kommercielle aktiviteter.

 

Relaterede artikler:

CPH vil have arbejde med takstændring sat på pause

Flyselskaber: SAS skal ikke styre takstforhandlinger

SAS lover minister langruter

Luftfartsstrategi koster CPH-aktionærer 4,5 mia. kr.

Brancheforening: Husk provinsen i CPH-regulering

Ny rabatmodel skal gøre CPH mere attraktiv

x

Læs Også

Myndigheder forsinker irske SAS-flyvninger

Det er endnu ikke lykkedes for SAS at få det første fly i luften fra Scandinavian Airlines Ireland. Der mangler godkendelse fra de irske myndigheder.

CPH overhalet af Oslo i november

Airberlins ophør var stærkt medvirkende til passagertilbagegang i Københavns Lufthavn og en placering som Nordens kun andenstørste lufthavn i november.

Nordica udvider på hollandsk CPH-rute

Estiske Nordica udvider i hollandsk provinslufthavn. Det kommer selskabets rute til København til gode.

Sønderborg Lufthavn vil lokke med økonomisk støtte

Sønderborg Lufthavn vil forsøge at tiltrække nye flyselskaber til lufthavnen, og det er planen at kunne lokke med underskudsgaranti, marketingbidrag og andre støtteordninger.

Kinesere planlægger nordisk invasion

Seks kinesiske flyselskaber ønsker at åbne i alt syv nye ruter til de nordiske hovedstæder i løbet af 2018.

Sønderborg Lufthavn skal bruge 410 mio. kroner

Politikerne i Sønderborg Kommune skal i 2018 tage stilling til en investerings- og tilskudsplan for den lokale lufthavn til et samlet beløb på 410 millioner kroner frem til 2035.