Trafikstyrelsen: Vi skal overholde lovene

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil ikke se bort fra dom i Østre Landsret, selvom den er appelleret. Derfor kan forbrugerne i en periode få dobbeltkompensation ved flyforsinkelser.

Det er faldt Thomas Cook Airlines Scandinavia for brystet, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet at ændre administrativ praksis med virkning fra den 1. oktober, således at flypassagerer kan få erstatning fra både rejsearrangør og flyselskab ved forsinkelser.

Trafikstyrelsen har ændret den administrative praksis på baggrund af en kendelse afsagt i Østre Landsret den 27. januar i år, som Thomas Cook Airlines som den indklagede part, har indbragt for Højesteret. Her forventer flyselskabet – og branchen i øvrigt – at afgørelsen i landsretten omstødes, da den angiveligt er afsagt på et meget spinkelt grundlag.

Trods udsigten til en snarlig afklaring af spørgsmålet ved sagen i Højesteret, der er berammet til hovedforhandling i løbet af januar 2018, har Trafikstyrelsen nu valgt at følge dommen fra Østre Landsret i den administrative praksis.

“Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser vedrørende sager om passagerrettigheder er baseret på forordningens bestemmelser (EU-reglerne) og den fortolkning, der lægges til grund ved domme fra landsretterne, Højesteret og EU-domstolen. Styrelsen ændrer praksis pr. 1. oktober 2017, fordi Østre Landsret har afsagt en dom som siger, at det erstatningsbeløb, der gives efter pakkerejseloven, ikke må fratrækkes i det kompensationsbeløb, der gives efter passagerrettighedsforordningen. Det vil ikke være et udtryk for god forvaltningsskik, hvis vi i vores praksis ser stort på Landsrettens afgørelse,” skriver kontorchef Lise Aaen Kobberholm i en mail til CHECK-IN.dk.

Ingen brug af “kattelem”
Dermed vil Thomas Cook Airlines være henvist til i den mellemliggende periode, indtil en dom i sagen i Højesteret foreligger, at stævne passagererne eller at undlade at følge praksis og dermed risikere en bøde på 10.000 kroner per sag.

Da Trafikstyrelsen i fredags meddelte flyselskaberne om ændringerne i praksis, forespurgte Thomas Cook Airlines i en henvendelse til styrelsen, om man havde overset, at der var blevet anket til Højesteret for at kunne lade en “kattelem” være åben. Men det afviser Trafikstyrelsen.

“Styrelsen er opmærksom på, at Landsrettens afgørelse skal behandles af Højesteret, og vi følger spændt udfaldet heraf,” hedder fra fra kontorchefen.

Pakkerejsedirektiv er bagstopper
Under alle omstændigheder er den administrative praksis kun midlertidig. Falder afgørelsen i Højesteret ud til fordel for Thomas Cook Airlines vil den have præcedens for andre sager, og skulle det ikke blive tilfældet, vil det nye pakkerejsedirektiv, der træder i kraft senest den 1. juli næste år, være en effektiv bagstopper.

“Vi frem til, at nye EU-regler for pakkerejser er på trapperne, og de nye regler tager i modsætning til det nuværende pakkerejsedirektiv specifikt stilling til spørgsmålet om adgang til modregning. Pakkerejsedirektivet er dog endnu ikke implementeret i dansk lovgivning (det træder i kraft januar 2018 med frist for implementering juni 2018). Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen er som myndighed bundet til at overholde lovene og kan derfor ikke træffe afgørelser, der er uforenelige med loven.” skriver Lise Aaen Kobberholm.

 

Relaterede artikler:

Spies-flyselskab vil klage til Trafikstyrelsen

1.400 flyklagesager ved Københavns Byret

Færre klagere får medhold

Større mulighed for straffesager mod flyselskaber